Så er vi i 3.x gået i gang med et kort forløb om Yahya Hassan på 4 moduler (á 95 minutter). De faglige mål er at eleverne skal opnå kendskab til mediedebatten omkring Yahya Hassans digtsamling, og at de nuanceret kan forholde sig til debatten i et både mediemæssigt og litterært perspektiv. Eleverne skal derudover opnå sikkerhed i sammenhængende fremstillinger af lyrik- og artikelanalyse.

Jeg præsenterer over de næste par uger forløbsplanen for de fire moduler, og ved lejlighed skal jeg også nok lægge mine arbejdsopgaver ind i materialer (sammen med det samlede forløb).

Modul 1: Hvad siger Yahya Hassan – hvad siger de om ham?

Lektien: Alle har selvstændigt valgt et debatindlæg, et digt/en digtoplæsning eller et portræt om/af Yahya Hassan som de har læst/set/hørt. De har lavet en analyse af/redegørelse for deres valgte tekst.Mål: Eleverne får et overblik over noget af den mediedækning der har været på Yahya Hassans digtsamling. Eleverne træner præsentationer af forskellige genrer.

Eleverne deles ind i grupper:

– Elever der har valgt kronikker/andre debatindlæg

– Elever der har valgt digte/digtoplæsninger

– Elever der har valgt portrætter (fx interviews)

Elever sættes altså sammen med andre elever som har samme genre. De deles dog op i mindre grupper af ca. 4, og sammen skal de nu lave en præsentation af de temaer/den kronologi der kommer til udtryk i deres genre:

Debatindlæg
Lav en redegørelse hver for jeres debatindlæg i hvilken I fastslår hovedpåstande og belæg samt afsender-modtager-forhold. Sæt jeres debatindlæg i kronologisk orden, og skab en præsentation i hvilken I præsenterer de forskellige hovedsynspunkter og ligheder og forskelle i disse synspunkter i jeres indlæg. Der skal også laves et dokument med fyldige noter der kan supplere præsentationen, og som også indeholder tydelige henvisninger (inkl. links eller kopi) af de valgte tekster.

Digte
Læs jeres udvalgte digte højt for hinanden. Diskuter fællestræk i digtene og betydningen af disse i forhold til temaer. Udvælg et af digtene som I laver næranalyse af. Lav en præsentation i hvilken I både præsenterer digtenes overordnede tematikker, fællestræk og næranalysen af det særligt udvalgte digt. Der skal også laves et dokument med fyldige noter der kan supplere præsentationen, og som også indeholder tydelige henvisninger (inkl. links eller kopi) af de valgte tekster.

Portrætter
Lav en redegørelse for hver jeres portræt for at fastslå hvilket billede der tegnes af den unge digter. Skitser derudover kort opbygningen af portrættet og den anvendte retorik. Lav en præsentation i hvilken I sammenligner jeres portrætter og forholder forskelle og ligheder til en evt. kronologisk rækkefølge (ser de senere portrætter væsentligt anderledes ud end de tidligere?) Der skal også laves et dokument med fyldige noter der kan supplere præsentationen, og som også indeholder tydelige henvisninger (inkl. links eller kopi) af de valgte tekster.

Eleverne fik en lille time til denne opgave, og efterfølgende startede vi præsentationerne på klassen.

Lektie til modul 2: Eleverne skal læse alle de følgende Yahya Hassan-digte: ’Uden for døren’ + ’Februarforudsigelighed’ s. 118 + ’Den nye dreng’ s. 56 ’far min ufødte søn’ s. 103 (jeg havde egentlig valgt nogle lidt andre, men da nogle af disse gik så hyppigt igen i de digte nogle elever havde valgt til modul 1, fandt jeg nogle andre til modul 2).
Udover at læse alle digtene får hver elev tildelt et af digtene som også skal analyseres (ikke bare læses!) hjemmefra fx ved at karakterisere sproglige virkemidler, form og stil, ved at karakterisere digterjeg’et og ved at undersøge digtets tema. (Altså, faktisk blev ’Den nye dreng’ og ’Far min ufødte søn’ slået sammen, så nogle elever skal analysere begge disse digte).
EP