rettestrategiRigtig mange skoler arbejder for tiden med omlagt skriftlighed hvor læreren i højere grad er en del af processen og altså fordeler sine kræfter mere jævnt mellem fokus på selve skrivefasen og fokus på slutproduktet. Det kræver at læreren finder en god balance mellem sin tilstedeværelse med eleverne og tiden investeret i at give feedback til den enkelte elevs opgave efterfølgende. Inspireret af Hanne Leth Andersens teorier om feedback og rettestrategier kommer her 13 forslag til rettestrategier:

 1. Til oversættelse: Lav en model solution og gennemgå den samlet på klassen. Eleverne retter selv med imens.
 2. Til grammatikopgaver: Indspil en model solution som Screencast, adressér problemfelterne, og lad eleverne rette selv.
 3. Lad eleverne rette hinandens oversættelser eller grammatikopgaver ud fra skarpe kriterier. Lad eleverne omskrive deres produkter på baggrund af rettelser. Ret enten samlet ud fra en model solution, eller ret hver enkelt.
 4. Pluk gode eksempler på fx indledninger, analysedele og konklusioner ud fra elevernes stile. Giv disse til eleverne, og bed dem i grupper vælge den bedste indledning, den bedste analysedel og den bedste konklusion. Lad eleverne præsentere på klassen hvilke de valgte, og hvorfor. Diskuter herudfra hvad de gode eksempler indeholder. Se mere her.
 5. Ved oversættelser eller grammatikopgaver: Lad eleverne i grupper af 3-4, ud fra deres egne besvarelser, diskutere og udforme den perfekte besvarelse. Eleverne afleverer deres perfekte besvarelse som gruppeprodukt.
 6. Ret fokuseret: Indledningen, konklusionen, sproget, brug af citater, struktur og sammenhæng…..
 7. Eleverne vælger selv et rettefokus: Hvad ønsker de at læreren skal se efter hos dem? Dette kan fx gøres ved at eleven peger på det aspekt ved stilen som han/hun havde sværest ved. Eller eleven ser de seneste 3-5 kommentarer fra afleveringer igennem og fastslår på baggrund af disse hvilket fokus der skal rettes efter.
 8. Eleverne udfylder en selvevaluering sammen med stilen: Denne selvevaluering indeholder måske 7 punkter som fx “min indledning præsenterer tekst og forfatter og slår det centrale tema an”. Eleven skal give sig selv en karakter for hvert af punkterne, og kun hvis læreren er uenig i denne evaluering kommenteres der.
 9. Til sproglige rettelser laves udelukkende tomme kommentarfelter, således at eleven selv udfylder disse efterfølgende med rettelserne til og forklaringen på fejlen.
 10. Til indholdsmæssige rettelser markeres udelukkende et godt afsnit, som kommenteres, og et afsnit ’til forbedring’ som ligeledes kommenteres. Eleven skriver afsnittet til forbedring om på baggrund af kommentarerne og genafleverer.
 11. Eleverne giver hinanden feedback i form af anerkendende samtaler. På baggrund af samtalen omskrives opgaven.
 12. Ret/kommenter ikke noget i elevens brødtekst, men skriv udelukkende en kommentar til eleven til sidst. Lad nu eleven selv finde begrundelser for pointerne i kommentaren i selve afleveringen.
 13. Giv eleven en karakter – og ikke andet. Bed eleven (ud fra klare vurderingskriterier) begrunde karakteren.