Da jeg var i pædagogikum blev der talt meget om de tre læringsrum:

– Et klasserum hvor læreren er tankpasser – én der fylder på med viden, hvorefter eleverne er klar til selv at køre af sted.

– Et træningsrum hvor eleverne får mulighed for at afprøve deres nytilegnede viden i praksis med en lærer som fungerer som en træner, der stiller konkrete opgaver og hjælper og motiverer eleverne til at løse disse opgaver.

– Og et projektrum hvor læreren blot er en coach, der har opstillet et problem for eleverne, som de selv kan opstille en problemformulering for og så forsøge at løse.

Brug ideen om de tre læringsrum til at differentiere undervisningen, og giv eleverne mulighed for, i deres eget tempo, at øge abstaktionsniveauet. Bonus: Undervisningen bliver helt forskellig fra gang til gang.

Få eleverne til at udfylde en slags spørgeundersøgelse omkring hvor meget de har læst/forstået af dagens lektie. Giv dem f.eks. en tidsfrist på 30 minutter (en tid de SKAL bruge på at læse denne lektie), spørg dem hvor langt de er nået, og brug resultatet til at inddele dem i grupper. Gruppe 1 er den gruppe der nåede mindst, gruppe 3 den gruppe der nåede mest, gruppe 2 er lige midt imellem.

De næste moduler vil klassen hele tiden være delt, og selvom læreren af gode grunde skal være i klasserummet, må hun selvfølgelig gerne afbrydes af elever fra de andre rum, som har spørgsmål.

Modul 1

Gruppe 1 – Klasserummet med læreren som skulptør: læs teksten sammen. Læreren stiller hele tiden spørgsmål til det læste (både ganske konkrete spørgsmål og mere analytiske) for hele tiden at sikre sig at alle er med og har forstået det læste. Slut evt. af med at lave en slags illustration over det læste eller en anden opsamling som igen sikrer at alle er med på dagens gennemgåede.

Gruppe 2 – Træningsrummet med læreren som træner: Eleverne får spørgsmål til redegørelse for og analyse af det de har læst. Noter til dette skal uploades i klassens e-learning-platform. Når opgaven er løst, får eleverne en anden opgave som passer til teksten, men rækker ud over. Dette kan f.eks. være en film om emnet, en filmatisering af teksten, en skattejagt eller noget helt andet.

Gruppe 3 – Øvelsesrummet med læreren som konsulent: Eleverne i denne gruppe får til opgave at forberede et længere oplæg om emnet eller at forberede en fremvisning (lave en film, dramatisere…). Det er meget vigtigt at det i opgaveformuleringen til dem præciseres at de selv skal finde ind til essensen af problemstillingen. Har vi med en litterær tekst at gøre, skal eleverne f.eks. selv gennem analyse og fortolkning finde frem til tematikker og motiver, og dette skal komme klart til udtryk i både præsentationer og fremvisninger. Eleverne skal løbende dokumentere deres produkt og tanker gennem noter på klassens fælles e-learning-platform. De får dog hele 2 moduler og skal derfor være meget grundige.

Det er lærerens ansvar at finde et tidspunkt uden for undervisningen til at kigge uploadede noter fra både træningsrum og øvelsesrum igennem og foretage nødvendige korrektioner.

Modul 2

Gruppe 2 – Klasserummet med læreren som skulptør: Eleverne præsenterer deres resultater fra den sidste opgave fra træningsrummet, og læreren korrigerer eventuelle misforståelser i noterne fra klassens e-learning-platform. Dernæst gennemgås et nyt uddrag af teksten på et højere taksonomisk niveau (mere analytisk og fortolkende).

Gruppe 1 – Træningsrummet med læreren som træner: Eleverne genfortæller det de gennemgik sidst i klasserummet plus dagens lektie for hinanden og sikrer sig derigennem at misforståelser udbedres. Herefter stilles eleverne en mere kreativ opgave, som går ud på at illustrere dagens tekst gennem f.eks. tegninger med stikord, besvarelse af en række konkrete spørgsmål til teksten i audacity, en lille film…. Det er vigtigt at opgaven her er konkret og holder sig til et redegørende og analyserende taksonomisk niveau.

Gruppe 3 – Øvelsesrummet med læreren som konsulent: eleverne fortsætter hvor de slap sidst, men skal inden næste gang altså have forberedt et 10-minutters oplæg om deres undersøgelser og uploade deres noter i klassens fælles læringsplatform.

Modul 3

Gruppe 3 – Klasserummet med læreren som skulptør: eleverne starter med deres oplæg eller fremvisninger. Herefter gentager eleverne faktisk det gruppe 2 lavede sidst – nemlig et mere tekstnært fokus, hvor mere tekstnære analyse- og fortolkningsredskaber kommer i spil.

Gruppe 1 – Træningsrummet med læreren som træner: eleverne deler sig ind i mindre grupper af tre og genfortæller så meget af teksten som de har læst indtil nu. Herefter gentager gruppen proceduren fra træningsrummet første gang, altså med en opgave der passer til, men alligevel rækker ud over selve teksten (film, net-skattejagt eller noget helt andet).

Gruppe 2 – Øvelsesrummet med læreren som konsulent: eleverne sammenligner deres noter fra sidste modul og tilføjer aspekter de hver især måtte have overset. Der udvælges én elev til at renskrive et fælles noteark på klassens e-learning-platform, mens resten af gruppen undersøger temaer i tekststykket. Af alle de temaer de kommer frem til, vælger de i små grupper af tre et tema de ønsker at fokusere på. Dette tema undersøger de nøje (hvordan kommer det til udtryk, hvordan forholder de forskellige karakterer sig til dette tema osv osv.) Noter til dette tema uploades på klassens fælles læringsplatform.

Modul 4

Hele klassen er nu samlet efter tre delte moduler. Gruppe 1 starter med at præsentere hele teksten refererende og analytisk igennem deres illustrationer fra sidst. Gruppe 3 præsenterer det tekstnære stykke de arbejdede med sidst, og gruppe 2 præsenterer tematikker. Her kunne man jo også bruge en klassisk matrix-mode, men måske har de arbejdet nok i grupper nu.

Sådan kan du altså få alle grupper til at stå til ansvar for det de har arbejdet med; hver gruppe har arbejdet i et tempo der passer dem, og de har løbende dokumenteret deres produkter gennem e-learning-platformen, der her også fungere som et fælles notesystem.

Du kan se en detaljeres arbejdsplan for et par moduler med Romeo and Juliet, hvor strukturen her er brugt, under materialer.

EP