For tiden kører jeg i mine 1.g-engelskklasser et forløb om skriftlighed og det at skrive godt. Denne øvelse (som i alt ca. tager 45-60 minutter) skulle være med til at sætte fokus på forskelle mellem skriftligt (formelt) og mundtligt (mere uformelt) sprog fordi sidstnævnte alt for ofte finder vej ind i elevernes stile. Jeg fandt 3 emner på Journal Jar som jeg bad eleverne tænke over hvad de ville sige om, i en 1 minuts tavs tænkepause. Herefter blev eleverne sat sammen i par, og de skulle nu tale om deres emne i 2 minutter uafbrudt mens deres partner optog dem på mobilen eller en anden lydoptager.

Herefter blev eleverne bedt om at transskribere deres partners talestrøm, og ja, transskribere med alle pauser, alle gentagelser, alle ‘fillers’, og hvad der nu ellers er karakteristisk for talesproget.

Da dette var gjort, samlede vi op på klassen på særlige træk for henholdsvis tale- og skriftsprog, og vi så desuden på et par teksteksempler, der også illustrerede dette. Endelig blev eleverne nu bedt om at omskrive deres transskriptioner til formelt skriftsprog. De viste nu begge tekster til en partner, som så redegjorde for hvilke greb skribenten havde brugt for at transformere teksten fra en genre til en anden. Vi så slutteligt på et par eksempler på klassen og samlede igen op på hvordan eleverne havde båret sig ad i forvandlingen af deres tekst.

EP